آرشیو: ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • کودکی یعنی رویا ... ۱ بهمن ۱۳۹۵

    کودکی که رویا ندارد ، کودک نیست ، بزرگ است . ما از کودکان - آب سالم را گرفتیم ... - غذای مقوی را گرفتیم ... - هوای پاک را گرفتیم ... - فضای بازی را گرفتیم ... فقط مانده ، لذت رویاهای کودکی ! رویای کودک...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن