آرشیو: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
  • به فرزندان خود بیاموزید : ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

    از باختن درس بگیرند و از موفقیت لذت ببرند به فرزندان خود بیاموزید که یک برنده با ادب باشد و یک بازنده سربلند . به آنها بیاموزید که مسئله مهم بدن نیست ، شرکت کردن در مسابقات هم به همان اندازه مهم است . به آنها بیاموزید که...

  • ۲۷ فروردین ماه ۹۶ در مهدکودک اختر ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

    فعالیتهای انجام شده : آشپزی ، ارف ، قصه خوانی ، کار با کتاب ، مرکز بازی ، نقاشی و ... ...

  • ۲۶ فروردین ماه ۹۶ در مهدکودک اختر ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

    فعالیتهای انجام شده : ریاضی ، پارک ، آشپزی ، ارف ، مرکز بازی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن