آرشیو: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • درس های ما از مراحل رشد : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

    مراحل رشد کودک یک پیغام ارزشمند برای ما دارد . رشد می گوید که کودکان گام به گام بزرگ می شوند ، تغییر می کنند و کامل می شوند . کودکان برای این که حرف بزنند ، ماه های بسیاری فقط می شوند ، بعد آواهایی را ادا می کنند ، سپ...

  • ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۶ در مهدکودک اختر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

    فعالیتهای انجام شده : قرآن ، زبان انگلیسی ، علوم ، مرکز بازی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن