آرشیو: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • جدولی از رفتارهای پسندیده تهیه کنید : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    و هر بار که کودک مطابق یکی از موارد رفتار کرد علامتی مقابل آن رفتار در جدول بزنید ، قرار بگذارید هر گاه تعداد علامت ها به ده رسید یک هدیه کوچک به او بدهید . تعداد رفتارهای خوب با توجه به سن کودک متغیر هستند ، کودکان در س...

  • ۶ اردیبهشت ماه ۹۶ در مهدکودک اختر ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    فعالیتهای انجام شده : قرآن ، ایروبیک ، قصه گویی ، علوم ، تمیزکردن شلف و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن