مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

اگر کودک با :


۲۱ تیر ۱۳۹۶

تشویق بزرگ شود ، اعتماد به نفس می آموزد .

با استهزاء بزرگ شود کم رویی می آموزد .

با تحسین بزرگ شود ، قدرشناسی را می آموزد .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن