مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

جاده را صاف می کنید ؟


۵ شهریور ۱۳۹۶

این والدین حاضر نیستند کودکشان طعم هیچ شکست و حتی سختی را بکشد و فرصت تجربه کردن را به او نمی دهند .

آنها کاردستی های کودکشان را درست می کنند تا در مدرسه بهترین باشند ، وقتی حوصله درس خواندن ندارند ، خودشان با صدای بلند برایش کتاب می خوانند تا آن را به خاطر بسپارد و وقتی قرار است با کودکان دیگر مسابقه دهد ، برای این که شکست نخورد ، به او راه های میان بری را یاد می دهند .

این مادرها می دانند فرزندشان کاستی هایی دارد اما مدام از او تعریف می کنند و برای این که تعریف های شان درست از آب دربیاید ، فرصت تجربه کردن و تنها وارد گودشدن را از او می گیرند .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن