مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

اگر به این قصد با کودک بازی می کنید که او نیاز دارد :


۱۰ شهریور ۱۳۹۶

بازی نکنید بهتر است .

برای لذت بردن خودتان بازی کنید اگر شما لذت نبرید کودک هم لذت نمی برد .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن