مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

مهرات جرات ورزی !!!


۱۱ شهریور ۱۳۹۶

- صدات رو نشنوم

- دیگه نشنوم از این حرفا بزنی

- این مسائل چرا نداره چون من می گم

- این مسائل به تو ربطی نداره

اگر می خواهید فرزندتان در جامعه زمانی که دیگران به او آسیب می زنند یا تقاضای اشتباه دارند ، جرات اعتراض یا سوال کردن را داشته باشد ، اجازه دهید در محیط امن خانه ابراز وجود کند .

به جای خاموش کردن یا از کار انداختن فرزندتان برای همه عمر روش درست اعتراض یا ابراز وجود را بیاموزید .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن