آموزش آمادگی جسمانی


آموزش آمادگی جسمانی :

 

هدف از تشکیل کلاسهای آمادگی جسمانی برای کودکان ، هماهنگی دست و پا ، عصب و عضله

می باشد ،همچنین باعث انعطاف پذیری بدن کودکان و تقویت عضلات انان می شود .

 

آمادگی جسمانی برای تقویت حافظه کودکان و تمرکز ذهن آنها مفید می باشد ، چرا که کودکان در

ان سعی براین دارند تا با تمرکز بر روی آهنگ ، سایر کودکان و مربی هماهنگی کامل را در

ارائه کار خود داشته باشند.

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن