آموزش ریاضیات


آموزش ریاضیات  :

 

امروزه ریاضیات ، با رویکرد عملی و کلی نگر ( مفهومی ) آموزش داده می شود .برای مثال

کودکان به جای انکه جدول ضرب را به حافظه بسپارند ، با استفاده از چیزهایی که می توانند

لمس کنند و حس کنند ، شیوه های ضرب کردن را بررسی می کنند .

 

منظور از آموزش ریاضی در کودکان پیش دبستانی ، زمینه سازی تشکیل مفهوم عدد و مقدار،

برای مراحل بعدی تعلیم و تربیت ، یعنی دبستان است . زمینه ها و جنبه های آموزش ریاضی

عبارتند از :

 

1 . ایجاد توانایی طبقه بندی در کودکان پیش دبستانی : یکسری اشیا در اختیار کودک قرار داده

می شود و کودک باید بر اساس یک یا چند بعد آنها را دسته بندی و ردیف کند .

 

2 . ایجاد توانایی نظم و ترتیب در کودکان : به بچه ها یاد می دهیم که اشیا دارای ابعاد مختلفی

هستند برای مثال بچه ها باید آنها را از بزرگ به کوچک و یا بالعکس دسته بندی نمایند .

نظم و ترتیب دادن به اشیا زمینه ساز تشکیل مفهوم عدد و آموزش ریاضی در دوره دبستان

به شمار میرود .

 

لازم به یاد آوری است که اساس آموزش در مهدکودک اختر بر محور آموزش مستقیم ، عینی و

بصورت مجسم استوار است وتکالیف کودکان بصورت عملی ، قابل مشاهده و لمس با کودکان

صورت می گیرد و با انجام تمرینات و به وسیله اشیا اطراف کودک مفهوم مورد نظر را به

کودک آموزش می دهد . تاکید بر مرحله عملی یادگیری مطالب در کودکان بسیار زیاد و امری

غیر قابل اجتناب است .

 

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن