آموزش علوم و تجهیزات آزمایشگاه


آموزش علوم و تجهیزات آزمایشگاه :

 

کودکان در زندگی روزمره خود با پدیده های متفاوتی برخورد می کنند و ذهنیت آنها متوجه روشن

شدن واقعیت ها ی موجود در اطراف خود می گردد و همین گرایش ذهنی کودک می تواند حس

کنجکاوی او را در بیان حقایق موجود مطرح نماید و انگیزه او را برای سوال کردن به وجود آورد

درهمین راستا کلاس علوم و تجهیزات آزمایشگاهی سعی در پاسخ دادن منطقی و  غیر مستقیم

علمی به کودکان دارد تا راهگشای آینده ای بس روشن باشد.

 

یک مهمترین اهداف آموزش علوم ، سوق دادن کودک به مشاهده و استفاده از همه حواس ، به

هنگامی که باناشناخته ها مواجه می شوند ، سبب خواهد شد تا حواس کودک تحت نظم و قاعده

درآید.

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن