برگزاری جشنها و مراسم رسمی


برگزاری جشنها و مراسم رسمی :

 

آشنایی کودکان با سنتها ، رسوم  و  ارزشهای اجتماعی جامعه

تقویت اعتماد به نفس کودکان

 

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن