مرکز بازی

 

مرکز بازی :

 

در مرکز بازی مهدکودک اختر کودکان با وسیله های هدف دار آموزشی بازی خواهند کرد

 

وسایل بازی :

 

بندها و شکلها ( آموزش اشکال هندسی و آموزش رنگها )

 

آفتاب مهتاب ( افزایش دقت و تمرکز – رشد خلاقیت و ابتکار )

 

پیچ و مهره ( افزایش قدرت مطابق – افزایش هماهنگی میان چشم و دست )

 

پازل حیوانات دریایی ( شناخت حیوانات – رشد مهارتهای دستی )

 

جئوبرد (آموزش اشکال هندسی )

 

گل وستاره ( تجسم فضایی – هوش فضایی )

 

بازی ها :

 

لگو بزرگ ، وسایل نجاری ، وسایل آشپزخانه ،وسایل پزشکی ، دومینو ، جانماز ، چادر نماز

 

لباس ها :

 

پلیس ، خلبان ، دکتر ، نجار ، پیش بند ، عروسک ، ماشینک ها ، تخم مرغ هندسی

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن