آموزش مهارتهای اجتماعی


آموزش مهارتهای اجتماعی :

 

مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی از اصول اولیه پرورش و آموزش در این مرکز می باشد

که در قالبهای گوناگون با کودکان بصورت غیر مستقیم کار می شود .

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن