گردش علمی _ تفریحی


گردش علمی _ تفریحی :

 

اجتماع کودکان فرصت خوبی برای ورود آنها در موقعیتهای اجتماعی مختلف فراهم می کند . این

موقعیتها به کودک شما فرصت می دهد ، مهارتهای اجنماعی را بکار گیرد و در عین حال نظاره

گرارتباط افراد با یکدیگر است .

 

گردش علمی ، دارای هدفی مشخص برای اکتشاف و شناسایی محیط طبیعی و اجتماعی است .

 معین کردن هدف گردش و آنچه باید کشف و شناسایی شود ، محور اصلی آموزش است .

 

بازدیدها و گردش های علمی در برنامه آموزشی و پرورشی مرکز آموزشهای پیش دبستانی و

مهدکودک اخترجایگاهی رفیع و ارزشمند دارد ، بدلیل اینکه محور اساسی آموزش در مراکز

پیش دبستانی بر مشاهده مستقیم و کسب تجربیات در کودکان استوار است .

 

کودکان در بازدیدهای علمی ضمن آشنایی با مکانهای مختلف ، با مشاغل مختلف با مشاغل

نیز آشنا می شوند .

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن